REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://www.tabliczki-online.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminem Sklepu,   jest prowadzony przez „ADV Wojciech Stawicki, zwaną dalej „ADV”  z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowej Dolinie 15, kod pocztowy: 80-252. 
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tabliczek i systemów komunikacji wewenętrznej biur i firm. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. 
4. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.
5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
6. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która składa Zamówienie w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konsument i Przedsiębiorca zwani są w dalszej części Regulaminu łącznie Klientem.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a ADV  
9. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polsk i poza jego granicami. 
10. Meble są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta.
11. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

 Twoje dane w związku z RODO - przetwarzanie Twoich danych przez  www.tabliczki-online.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami w celu zamówienia produktów z naszej strony, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
  • obsługii Twoich zamówień i prac związanych z ich realizacją;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • ewentualnych windykacji należności;
  • prowadzenie postępowań sądowych w wypadku niewywiązywania się z realizacji płatności z tytułu zamówienia;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, przy pierwszym rejestrowaniu sie w systemie sklepowym www.stojaki-online.pl. Podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

System teleinformatyczny

 Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

Ceny

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (bez i z podatkiem VAT- podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
2. Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej.
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. 
Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

Składanie Zamówienia

1. Zamówienia można składać po przez sklep, a także drogą mailową: info@tabliczki-online.pl oraz po przez fax: (58) 742-13-10  przez 24 godziny na dobę przez cały rok, 
2. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem

3. Złożenie Zamówienia przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem ADV do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Przedsiębiorcy i do wysłania ich drogą pocztową na adres wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.

Przyjęcie Zamówienia i Potwierdzenie Zamówienia

1. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia lub w wypadku wystawienia faktury proforma z chwilą wpłynięcia należności na konto bankowe.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy, co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

3. Podczas procesu klient zapoznaje się z wszelkimi opisami dotyczącymi wykonania produktu, składając zamówienie klient akceptuje te informacje i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń ani na podstawie niedoczytania opisów nie mogą zrezygnować z tego tytułu z zamóienia.

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym w opisie produktu.

2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta. 
3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Fakturą VAT, która jest wysyłana w formie elektronicznej do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym lub wiadomości zamawiającego. 
4. Faktura VAT wystawiana jest pod warunkiem podania prawidłowych danych do wystawienia faktury, w innym przypadku Właściciel sklepu może zdecydować się na wystawienie rachunku uproszczonego.
5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 14 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.

6.Klient ma prawo do zamóienia próbnego produktu co jest najlepszym rozwiązaniem w wypadku zamówienia produktu co do którego klient nie jest pewny jak on będzie wyglądał. Pozwala to uniknąć ewentualnych problemów z późniejszym nie do końca oczekiwanym efektem wizualnym wykonanych produktów i przez co uniknięcie sporów.

Modyfikacja Zamówienia

1. Klient może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego Zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji ze strony ADV.
2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z ADV pod adresem info@tabliczki-online.pl i wymaga podania danych zamówienia i zmian, jakie Klient chce wprowadzić.

Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
 
Przelewem bankowym: 
na konto Sklepu, które jest podane na Fakturze Pro-forma, również po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia i Faktury Pro-forma.

Payu
Za pośrednictwem systemu PayU Klient może zapłacić kartą kredytową albo szybkim przelewem nie odchodząc od komputera. Jest to szybki i bezpieczny sposób na dokonywanie płatności za zamówienie. Korzystanie z tej usługi, znacznie przyśpieszy czas realizacji Zamówienia, gdyż należność za nie wpływa na nasze konto natychmiastowo.

Kredytem ratalnym: 
wniosek kredytowy Klient wypełnia po złożeniu Zamówienia. 

Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpływu na konto. Brak płatności w terminie 7 dni spowoduje automatyczne usunięcie zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji potwierdzonego Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę jest równy swoistemu czasowi w opisie produktu (zgodnie z postanowieniem REALIZACJA ZAMÓWIENIA ust. 1) do którego należy doliczyć czas dostawy odpowiedni dla danego przewoźnika. 
W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę sposobu odbioru towaru jako dostawa pod wskazany adres firmą kurierską, termin dostawy zostanie wydłużony o czas transportu przez firmę kurierską

Dostawa Zamówienia

1. Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób: 

a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub 
c) odbiór przez Klienta ze wskazanego przez ADV magazynu. 
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną podane wraz z przesłanym Potwierdzeniem Zamówienia.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
4. Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
6.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm transportowych – czas dostawy zależny od dostawcy. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika. 


Odbiór Zamówienia

1. Odbiór Zamówienia musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie odbioru. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.
2. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności towarów oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
3. Podpis o którym mowa w ustępie 1 powyżej złożony przez Przedsiębiorcę jest traktowany jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem.
4. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego http://www.tabliczki-online.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

ADV Wojciech Stawicki

ul. Jaśkowa Dolina 15
80-252 Gdańsk

Nip: 5841875024

Lub adres mailowy:

info@tabliczki-online.pl


2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres wskazany poprzez sklep internetowy.
4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ADV Wojciech Stawicki. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
5. W wypadku gdy produkt został wykonany wg wytycznych klienta i w wyniku tego przy produkcji uszkodzona została powierzchnia materiału, sklep zastrzega sobie nie rospektowanie odstapienia od umowy. 


Reklamacje

1. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. 
2. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów meblowych, kart instrukcji montażu, a także błędnie zrealizowane Zamówienie powinny zostać zgłoszone przez Konsumenta do Sklepu w terminie nie później niż 14 dni od chwili zauważenia wad.
3. Reklamacje można zgłaszać do Sklepu na e-mail na adres info@tabliczki-online.pl lub faxem na numer (58) 742 13 10. Należy także przedstawić dokumentacje fotograficzną. Reklamacje Przedsiębiorcy złożone w innej formie nie będą przyjmowane.
4. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: gwarancja producenta lub rękojmia sprzedawcy z tytułu wad.
5. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizację reklamacji w terminie i na zasadach ujętych w opisie produktu na podstawie dowodu sprzedaży towaru. 
6. Jeśli Konsument zdecyduje się na złożenie reklamacji z powołaniem się na rękojmię sprzedawcy z tytułu wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiegać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176/. Jeśli zakupu towaru i jego reklamacji dokonuje Przedsiębiorca wówczas tok reklamacji regulować będą przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.
7. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Konsument zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
8. Reklamacje zasadne realizowane będą w pierwszej kolejności poprzez naprawę lub wymianę produktu.

Poufność danych i polityka prywatności


1.    Klient rejestrując konto na stronie internetowej Sklepu: http://www.tabliczki-online.pl i realizując Zamówienie na tej stronie akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia i wysyłki towaru do klienta. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w Regulaminie w dziale: „Poufność danych i polityka prywatności” pkt.1.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
3.    Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony http://www.meblebiurowe-online.pl.
4.    Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy ADV związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
5.    W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem mailowym: info@tabliczki-online.pl


Postanowienia końcowe

1.    Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach oferowanego asortymentu bez informowania o tym klienta o ile nie ingeruje to w charakter produktu.

3.    Złożenie zamówienia (mailowo, przez sklep, telefonicznie, FAX) oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.tabliczki-online.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


POLITYKA PRYWATNOŚCI ADV  tabliczki-online

Polityka Prywatności 2018-01-01


Polityka prywatności Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl 

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl są przetwarzane przez „ADV Wojciech Stawicki, NIP: 5841875024 z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 15, kod pocztowy: 80-252, jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 Dane osobowe, które nam Państwo powieżają, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień; w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego: http://www.tabliczki-online.pl; w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), na warunkach objętych regulaminem; jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym http://www.tabliczki-online.pl. Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać . Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@tabliczki-online.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.tabliczki-online.pl. Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera to mogą Państwo to zrobić kontaktując się z nami (na adres info@tabliczki-online.pl) z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.tabliczki-online.pl. ,br> 

II. Zasady bezpieczeństwa  ADV Wojciech Stawicki zapewnia, iż dokonuje wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o: ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter; wylogowaniu się ze strony http://www.stojaki-online.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony http://www.tabliczki-online.pl. Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim; korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego http://www.tabliczki-online.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz; jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego www.stojaki-online.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie. 

III. Informacje techniczne Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego http://www.tabliczki-online.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Jakie pliki cookie wykorzystujemy? a) Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie i dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe; b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji; c) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; d) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, mogą zostać Państu wyświetlone produkty dostosowane do Państwa zainteresowań itp.; e) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Państwu reklama dostosowana do Państwa zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu. Pozostałe informacje techniczne Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. 

IV. Postanowienia końcowe W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.tabliczki-online.pl.

Twój koszyk zawiera

Ilość Wartość
0 0,00

ZamówienieNasi Klienci

Pliki cookies

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron. W ustawieniach znajdziesz listę pozostałych, których wykorzystanie możesz kontrolować. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź Politykę prywatności.

Wymagane pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, dlatego nie wymagają Twojej zgody. Dzięki danym z tych plików możliwe jest poruszanie się po stronach oraz zapewnienie ich funkcjonalności. Służą także do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, a także do wykrycia ewentualnych błędów w naszej witrynie.

Analityczne pliki cookies

Informacje z tych plików pozwalają nam na gromadzenie danych analitycznych, które ułatwiają nam poznanie statystyk korzystania z naszej witryny. W efekcie dowiadujemy się, co zmodyfikować i jakie treści rozwijać, aby strona działała jeszcze wydajniej i lepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Informacje te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies zapewniają dostosowanie treści, które przeglądasz w naszej witrynie, do Twoich zainteresowań. Zapewniają zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności. W efekcie otrzymasz treści, które są lepiej dla Ciebie wyselekcjonowane. Stosujemy również funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Reklamowe pliki cookies

Obserwujemy, co przeglądasz i o czym czytasz na naszej stronie po to, aby lepiej dopasować do Ciebie wyświetlane reklamy. Dzięki temu my oraz nasi partnerzy wyświetlamy dla Ciebie przede wszystkim te reklamy, które są związane z Twoimi interakcjami z naszą witryną, a także są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.